Условия за търговия

 

Търговски условия

 

Общи търговски условия на фирма GymBeam, s.r.o.

 

I. Основни разпоредби

Тези Общи търговски условия (Общи условия) уреждат отношенията между страните по договора за покупко-продажба, като от една страна това е фирма GymBeam s.r.o., идентификационен номер (OIB) 46440224 със седалище ул. Rastislavova 93, 040 01 Košice, Slovakia (Чехия) като продавач ("продавач") и, от друга страна купувача, който също може да бъде и потребител (наричан по-нататък "купувач"). Допълнителна информация за продавача можете да намерите на уеб сайта www.gymbeam.bg в секция „Контакт“.

 

Купувачът е потребител или търговец.

 

Потребителят е физическо лице, което при сключването и изпълнението на потребителски договор не извършва никаква стопанска дейност.

 

 

 

Правните отношения между продавача и потребителя, които не са изрично регламентирани от настоящите Общи условия, се уреждат от съответните разпоредби на закон № 40/1964, публикуван в Сборник закони, Гражданския процесуален кодекс, както и свързаните с това нормативни актове.

 

 

 

Търговец е:

 

  • лице, вписано в Търговския регистър,

  • лице, което извършва стопанска дейност с търговска лицензия,

  • лице, което извършва търговска дейност на основание, различно от търговска лицензия, съгласно специални разпоредби,

  • лице, което извършва земеделско производство и е регистрирано съгласно специални разпоредби.

 

Под търговец се разбира лицето, което действа в съответствие с предходното изречение в рамките на своята стопанска дейност. Ако купувачът се регистрира като търговец и посочи идентификационния си номер (ID) в поръчката, той приема, че правилата, съдържащи се в Общите условия за търговци, се отнасят за него.

 

Правните отношения между продавача и купувача, който е търговец, които изрично не са регламентирани от настоящите Общи условия или от договор между продавача и купувача, се уреждат от съответните разпоредби на Закон № 513/1991, публикуван в Сборник закони, Търговския закон, в съответствие с измененията и допълненията към него, както и свързаните с него нормативни актове. В случай на несъответствие между Общите условия и индивидуалния договор, текстът на договора има предимство.

 

При изпращане на поръчката Купувача потвърждава, че се е запознал с тези  Общи условия, чиято неделима част е "Правилника за рекламации" и документа "Доставка", условията за поръчване на услуги и / или предоставяне на лиценз, купувачът потвърждава, че е съгласен с тях в редакцията им, която е приложима и валидна към момента на изпращане на поръчката.

 

Купувачът е наясно, че при закупуването на продукти, които са част от търговското предложение на продавача, не възниква право за използване на регистрираните търговски марки, търговски имена, търговски документи или патенти на продавача или други компании, освен ако в този конкретен случай е договорено друго с конкретен договор.

 

 

 

II. Договор за покупко-продажба

 

1. Сключване на договор за покупко-продажба 

 

Ако купувачът е потребител, предложението за сключване на договор за покупко-продажба е поместването на продукта, предлаган от продавача, на уеб сайта, а сключването на договор за покупко-продажба възниква при изпращане на поръчка от купуващия потребител и при приемането на поръчката от продавача. При приемане на поръчката продавачът незабавно изпраща на купувача информационен имейл на посочения имейл адрес, но този информационен имейл не влияе върху възникването на договора. В информационния имейл купувачът може да намери линк към актуалните Общи условия и правилника за удовлетворяване на рекламации на продавача. Възникналият договор (включително договорената цена) може да бъде променян или прекратяван въз основа на споразумение между страните или въз основа на законови причини. За изключения от това, вижте точка VI. Поръчка.

 

Ако купувачът е търговец, предложението за сключване на договор за покупко-продажба е изпратената поръчка от купувача търговец и самият договор за покупко-продажба се сключва в момента на доставянето на обвързващото съгласие от продавача към купуващия търговец с това предложение. За евентуални грешки при прехвърлянето на данни продавачът не носи отговорност. 

 

Сключеният договор е архивиран от продавача за период от най-малко пет години от датата на сключването му, но най-дълго за пероид, отговарящ на съответните законови норми, с цел успешното му изпълнение и не е достъпен за трети лица неучастващи страни. Информацията относно отделните технически стъпки, довели до сключване на договор, е видна от тези търговски условия, където процесът е ясно описан. Преди самото изпращане на поръчката купувачът има възможност да я провери или коригира. Тези Общи условия са достъпни на отделните портали на продавача и така е възможно тяхното архивиране и възпроизвеждане от купувача.

 

 

 

Разходите за използваните комуникационни средства (телефон, интернет и др.) при осъществяване на поръчката, са в нормален размер, в зависимост от тарифата на телекомуникационните услуги, които използва купувача.

 

Ако купувачът потребител е поръчал услуги, то с това той изразява съгласието си те да бъдат извършени преди изтичане на законоустановения срок за отказ.

 

 

2. Доставка на предмета на покупка

Чрез договора за покупко-продажба продавачът се задължава да предаде на купувача продукта, да предостави дигитално съдържание/лиценз, която е предмет на покупката, и да му позволи да придобие правото на собственост/лиценз върху него, а купувачът се задължава, че ще получи продукта/дигитално съдържание и ще заплати на продавача договорената цена.

 

Продавачът си запазва правото на собственост върху продукта и следователно купувачът става собственик само след като е платена цялата покупна цена. По същия начин това правило важи и за закупуването на лиценз или услуга.

 

Продавачът предава на купувача продукта, както и документите, свързани с него, и позволява на купувача да придобие собствеността върху продукта/ лиценза в съответствие с договора.

 

Продавачът ще изпълни задължението си да предаде продукта на купувача, като му разреши да се разпорежда с продукта на мястото на изпълнение и ще го информира своевременно за това.

 

Ако продавачът трябва да изпрати продукта, той предава продукта на купувача - търговец чрез предаване на куриерска фирма за транспортиране и позволява на купувача да прилага правата си по договора за превоз спрямо превозвача, продавачът предава на купувача - потребител, когато продуктът релано е предаден от превозвача.

 

Продавачът предава на купувача обекта на покупка в посоченото количество, качество и изпълнение.

 

Ако не е уговорено как да бъде опакована стоката, продавачът опакова продукта в съответствие с обичайната практика; ако няма такава практика, то по начин, по който да запази и защити продукта. По същия начин продавачът се грижи за продуктите за транспортиране.

 

С оглед минимизиране на щетите и осигуряване на безпроблемно доставяне, продавачът си запазва правото да доставя стоки на купувач, който в рамките на една поръчка и / или един ден е поръчал стоки на обща стойност, надхвърляща € 3,500 с включен ДДС, само след пълното плащане на покупната цена. След като купувачът заплати общата покупна цена на закупените стоки, продавачът  извършва експедиция в съответствие с изискванията на купувача, посочени в поръчката.

 

 

 

III. Сигурност и защита на данните

 

Продавачът уведомява купувача, че в съответствие с § 10, ал. 3, буква Б от Закон № 122/2013, публикуван в Сборник закони, относно защитата на личните данни в процеса на сключване на договора за покупко-продажба, ще обработва личните данни на купувача без негово съгласие като субект на данните, тъй като обработването на личните данни на купувача ще бъде извършено от продавача в преддоговорни отношения, а обработването на личните данни на купувача е необходимо за изпълнение на договора за покупко-продажба, в който купувачът действа като една от страните.

 

Купувачът може винаги да преглежда и променя личните си данни, както и да изтрива регистрацията си, след като се впише в секцията "Моят профил" на уеб сайта на електронния магазин.

 

Чрез маркиране на съответното поле Купувачът може да изрази своето съгласие в съответствие с § 11, ал. 1 от Закон № 122/2013, публикуван в Сборник закони, относно това продавачът да обработва и съхранява личните му данни, особено тези, споменати по-горе и / или които са необходими за дейността на продавача относно изпращането на информация за нови продукти, отстъпки и акции на предлаганите стоки и тяхната обработка в неговите информационни системи, отнасящи се до информация за нови продукти, отстъпки и действия по предлаганите стоки.

 

Купувачът предоставя на продавача това съгласие за ограничен период от време, до изпълняване на целта на обработката на личните данни на купувача. След изпълняване на целта на обработката продавачът незабавно ще обезпечи ликвидирането на личните данни на купувача. Купувачът може да оттегли съгласието си за обработката на лични данни по всяко време в писмена форма. Съгласието ще бъде изтрито в срок от 1 месец от получаване на оттеглянето на съгласието от купувача към продавача.

 

Продавачът декларира, че всички лични данни са поверителни и няма да бъдат разкривани и предоставени на трета страна, с изключение на ситуации, свързани с дистрибуцията или платежна ситуация, свързана с поръчаната стока (съобщаване на името, номер на сметка и адрес на доставка). Продавачът действа така, че субектът на данни да не претърпи щети върху своите права, особено правото на човешко достойнство, най-вече осигурява защита срещу незаконна намеса в личния живот на субекта на данните. Личните данни се събират, обработват и съхраняват в съответствие с приложимите закони на Република Словакия, по-специално със Закон № 122/2013, публикуван в Сборник закони, относно защитата на личните данни, във валидна и ефективна редакция. Купувачът има право на достъп до личните си данни и право на коригиране (чрез гореспоменатата формата за контакт), включително правото да иска разяснения и отстраняване на несъответстващ статус и други законови права към тези данни.

 

Купувачът, въз основа на писмена молба, има право да възрази срещу обработването на лични данни в случаите по § 10 Член, параграф 3 буква а), д), е), или ж) от Закон № 122/2013 г., публикуван в Сборник закони, чрез обявяване на основателни причини или чрез предоставяне на доказателства за неправомерна намеса в неговите права и защитени интереси, които в този случай са или могат да бъдат увредени от такова обработване на лични данни, ако правните основания не го възпрепятстват и се докаже, че възражението на купувача е оправдано, продавачът е длъжен да блокира и унищожи личните данни, срещу обработката на които купувачът е подал оплакване, без неоправдано забавяне, веднага щом обстоятелствата го позволят.

 

Продавачът уведомява купувача, че в съответствие с § 15, ал. 1, точка. д) точки 3 и 4 от Закон № 122/2013 ЗЗ, публикуван в Сборник закони, при обработката на лични данни на купувача се приема, че личните данни на купувача ще бъдат предоставени на трети страни, съответно на:

 

Словенска поща, a.s., със седалище ул. "Партизанска цеста" № 9, 975 99 Банска Бистрица, идентификационен номер: 36631124, вписана в Търговския регистър към Окръжния съд в Банска Бистрица, Отдел АД, Дело № 803/S

 

DHL Express (Slovakia), spol. s r.o., със седалище Летище "М.Р.Щефаник", 820 01 Братислава , идентификационен номер: 31342876, вписана в Търговския регистър към Окръжния съд на Братислава I, Отдел ООД, Дело № 4400/B

 

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., със седалище "Лиесковска цеста" № 13, 962 21 Лиесковец, идентификационен номер: 36624942, вписана в Търговския регистър към Окръжния съд в Банска Бистрица, Отдел ООД, Дело 9084/S

Adyen, Amsterdam, Rokin 49, 1012 KK, The Netherlands

За удовлетворяване на рекламации от клиентите се изисква следната информация: име, фамилия, адрес, телефонен номер, e-mail и подпис или електронен подпис. Всички така получени лични данни се обработват единствено с цел обработка на рекламацията в съответствие със Закон № 1222013, публикуван в Сборник закони, относно защитата на личните данни, в действащата му редакция. 

 

Купувачът има право на достъп до своите лични данни и правото да ги коригира, включително правото да поиска изясняване и премахване на несъответствията и други законни права върху тези данни.

 

Освен това продавачът, при получаване на съгласие, може да обработва така наречените "бисквитки", за да се улесни предоставянето на услуги на информационното общество в съответствие с разпоредбите на Директива 95/46 / ЕО относно целта на "бисквитките" или подобни средства и гарантира, че потребителите са наясно с информацията, която се съхранява в крайното оборудване. Потребителите могат да откажат да позволят съхраняването на "бисквитки" или подобни инструменти на крайните си устройства, напр. като стартират функцията за анонимно сърфиране в браузъра.

 

За целите на предотвратяването на престъпления и минимизирането на щетите, продавачът си запазва правото да откаже поръчка от купувач, създадена от блокиран IP адрес, ако IP адресът е в така наречения "черен списък". При проблеми с поръчката купувачът може да се свърже с продавача по електронна поща на адрес [email protected] или чрез телефонния център.

 

 

 

IV. Работно време

 

Поръчки през интернет или чрез търговския персонал:

 

Работно време:

 

- автоматично потвърждаване на поръчки: Понеделник – Неделя: 00-24h

 

- e-mail, мобилен телефон: Понеделник - Петък: 8:00-18:00h

 

 

 

В случай на повреда на информационна система или при извънредна ситуация, продавачът не носи отговорност за неспазването на работното време. 

 

Клиентите ще бъдат информирани относно работното време на официални празници на gymbeam.bg.

 

 

 

V. Цени

 

Всички цени са договорени. В онлайн интернет магазина цените винаги са актуални и валидни. Цените са окончателни, т.е. с ДДС и всички други данъци и такси, които потребителят трябва да плати за закупуването на стоки, това не се отнася за такси за транспорт и др.

 

Цените при намаления са валидни до изчерпване на наличностите при посочване на броя на артикулите с намалена цена или след изтичане на определения времеви период. Цените на продукти с намаления, както и специалните оферти за продукти с безплатени подаръци и пр.,  са валидни само за крайни клиенти (физически лица), но не и за фирми, регистрирани като едрови клиенти на страницата ни.

 

Първоначалната цена означава цената на стоката / услугата / лиценза, на която е предметния артикул / услуга / лиценз, GymBeam я/го предлага без да се вземат предвид възможните бонуси, маркетингови кампании за увеличаване на продажбите и други отстъпки в електронния магазин.

 

 

 

VI. Поръчка

Купувачът получава стоката на цената, валидна към момента на поръчката. Купувачът има възможност да се запознае с общата цена, включително ДДС и всички други такси, преди да поръча. Тази цена ще бъде посочена в поръчката и в съобщението, потвърждаващо получаването на поръчката. Преди да направи поръчката купувачът потребител има възможност да знае, колко време офертата или цената остава валидна.

    

 

Поръчка може да се направи по един от следните начини:

 

• чрез интернет магазина GymBeam.bg

 

Купувачът трябва да знае, че може да има случаи, когато между продавача и купувача няма да бъде сключен договор, особено в случаите когато купувачът поръчва стоките на цена, публикувана погрешно поради грешка във вътрешната информационна система на продавача. В този случай продавачът уведомява купувача относно този факт.

 

Продавачът си запазва правото да обяви договора за покупка за невалиден, ако е била извършена злоупотреба с лични данни, злоупотреба с платежна карта и др., или поради намеса на административен или съдебен орган, относно такава процедура купувача ще бъде информиран.

 

Купувачът трябва да знае, че в посочените случаи договора за покупка не може да валидно сключен.

 

Купувачът получава изпълнение на договора при цена, валидна в момента на поръчката.

 

 

 

 

 

При некоректно отношение от страна на клиента, запазваме правото си да откажем поръчка и/или да блокираме акаунта.

 

 

VII. Прекратяване на договора

 

Прекратяване на договора от купувача, който е потребител

 

Съгласно разпоредбите на раздел 7 от Закона за защита на потребителите при продажбата на стоки или предоставянето на услуги по договор, сключен от разстояние или договор, сключен извън търговските помещения на продавача и относно изменение на някои закони (Закон № 102/2014, публикуван в Сборник закони) Купувачът има право да прекрати така сключения договор без да посочва причини в 14-дневен срок от датата на получаване на стоките или от сключването на договора, като е необходимо в посочения срок да бъде предоставено заявление към продавача относно прекратяване на договора в определения срок. Купувачът има това право също в случай, че лично е взел стоките, поръчани по интернет, на мястото от търговските обекти на продавача.

 

 

 

Съобщението за прекратяване на договора  и стоката изпратете на адрес:

 

GymBeam, s.r.o.

 

"Южна триеда" № 66

 

040 01 Кошице

 

 

 

Купувачът има право в рамките на този срок да разопакова и изпробва стоката по начин, подобен на този, който обикновено се използва при закупуване в обикновен магазин до степента, необходима за установяване на естеството, характеристиките и функционалността на стоката. Стоката трябва да бъде върната от купувача потребител цяла, с прилежащата й документация, без да е повредена, чиста, ако е възможно с оригинална опаковка, в състоянието и вид, в какъвто стоката е била получена. Купувачът е отговорен за намаляване на стойността на стоката, произтичащо от такова манипулиране със стоката, което е извън рамките на необходимото, за да се установят характеристиките и функционалността на стоката. Потребителят не носи отговорност за намалената стойност на стоката, ако продавачът не е изпълнил задължението за предоставяне на информация относно правото на потребителя да се оттегли от договора съгласно § 3, ал. 1 точка, буква з) от Закона за защита на потребителите при продажба от разстояние.

 

Ако стоката е цяла, включително с оригиналната опаковка, не е повредена и няма никакви признаци за употреба, продавачът удължава горния 14-дневен срок за връщане на стоката на 30 календарни дни от датата на получаване на стоката.

 

В съответствие с гореспоменатия закон и предвид естеството на предлаганата гама стоки, продуктите, продавани в раздел ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ и ПРОТЕИНИ, не е възможно да бъдат върнати, ако стоките са били разопаковани, използвани или имат следи от използване.

 

Парите за върнатите стоки ще бъдат върнати на купувача потребителя в рамките на 30 дни от получаването на известието за прекратяване на договора за покупка.

 

Освен в случаите, когато прекратяването на договора е изрично договорено, потребителят не може да прекрати договорите:

 

a) за предоставянето на услугата, при което предоставянето на услугата е започнало с изричното съгласие на потребителя и потребителят е заявил, че е бил надлежно инструктиран, че при даване на това съгласие губи право да се оттегли от договора и ако услугата е напълно предоставена,

 

б) продажба на стоки или предоставянето на услуги, чиято цена зависи от движението на цените на финансовия пазар, върху който продавачът не може да окаже влияние и който може да възникне по време на изтичането на периода за прекратяване на договора,

 

в) продажбата на стоки, произведени в съответствие със специфичните изисквания на потребителя, стоки, произведени по размер или стоки, специално предназначени за един потребител,

 

г) продажба на стоки, които подлежат на бързо влошаване на качеството или на нетрайността,

 

д) продажбата на стоки, опаковани в защитна опаковка, които не е подходящо да бъдат върнати поради здравословни или хигиенни причини и чиито защитна опаковка е била повредена след доставката, 

 

е) продажбата на стоки, които поради своето естество могат да бъдат неделимо смесени с други стоки след доставката,

 

ж) продажбата на алкохолни напитки, чиято цена е била договорена към момента на сключване на договора и чиято доставка може да бъде извършена най-рано след 30 дни, а тяхната цена зависи от движението на цените на пазара, на който продавачът не може да влияе,

 

з) извършване на спешни ремонти или поддръжка, които потребителят изрично е поискал от продавача; това не се отнася до договори за услуги и договори, включващи продажбата на други стоки като резервни части, необходими за извършването на ремонт или поддръжка, ако те са били сключени по време на посещението на продавача при потребителя и потребителят предварително не е поръчал такива услуги или стоки,

 

и) продажбата на звукозаписи, изображения, видеозаписи, книги или компютърен софтуер, продавани в защитна опаковка, ако потребителят е отворил тази опаковка,

 

й) продажбата на периодични издания, с изключение на продажби по абонаментен договор, и продажба на книги, които не са предоставени в защитната опаковка, 

 

к) за предоставяне на услуги по настаняване, различно от жилищни цели, превоз на стоки, отдаване под наем на автомобили, предоставяне на кетъринг услуги или предоставяне на услуги, свързани с дейности за отдих, при които продавачът се задължава да предоставя такива услуги в договорения момент  или в рамките на договорения период от време,

 

л) за предоставяне на електронно съдържание по друг начин освен на физически носител, ако неговата предоставяне е започнало с изричното съгласие на потребителя и потребителят е заявил, че е бил надлежно инструктиран, че с това съгласие губи правото си да прекрати договора.

 

Ако купувачът реши да прекрати договора в посочения срок, за по-бързо обработване на прекратяването на договора препоръчваме да предаде стоките на адреса на продавача заедно с приложеното придружително писмо с възможната причина за прекратяване на договора за покупка (не е задължително), номера на разписката за покупка и номера на банковата сметка и трябва да се посочи дали цената ще бъде платена в брой или да бъде запазена за следващата покупка.

 

Купувачът приема, че ако заедно със стоките са предоставени и подаръци, договорът за дарение между купувача и продавача се сключва с условие, че ако е налице използване на правото на потребителя да прекрати договора, то договорът за дарение губи валидност и се изисква от купувача, заедно с връщането на стоката да върне и принадлежащите към нея подаръци. В случай, че подаръците не бъдат върнати обратно, това се приема за несправедливо облагодетелстване на купувача.

 

При изпълнение на всички горепосочени условия за връщане на стоките, купувачът има право на възстановяване на платените суми, свързани с върнатите стоки, които ще бъдат върнати на купувача в рамките на 14 дни след прекратяване на договора. Продавачът е длъжен да върне на купувача покупната цена по същия начин, който купувачът е използвал при плащането , освен ако не се договори с купувача на друг начин за възстановяване на плащането, без във връзка с това да се налагат допълнителни разходи за купувача.

 

Прекратяване на договора от купувача търговец

 

В случай, че купувачът е търговец, на купувача може да му бъде предложено заместващо прекратяване на договора за покупка в зависимост от състоянието на върнатите стоки, гаранциите и действителната цена на върнатите стоки. Състоянието на стоките се оценява от продавача. В случай на невъзможност за споразумение за условия, приемливи за двете страни, стоките ще бъдат върнати за сметка на продавача. Продавачът има право да начисли на купувача евентуални допълнителни разходи.

 

За да се защитят правата на купувача, ако купувачът е юридическо лице и ще изисква връщане на парите чрез кредитно известие директно в магазина, съответната сума ще бъде изплатена само на лица, упълномощени да действат от името на съответното юридическо лице, тоест на представителния орган на фирмата или на лице, упълномощено със заверено пълномощно.

 

 

 

Можете да свалите формуляра за прекратяване на договора за покупко-продажба ако кликнете на този линк.

 

 

 

VIII.  Условия на плащане

 

Продавачът приема следните условия на плащане:

 

  1. плащане в брой до 5.000 евро при приемане на стоката на място,

  2. авансово плащане с банков превод,

  3. плащане чрез ПОС терминал при приемане на стоката на място (платежна карта),

  4. плащане чрез интернет интерфейс на банка (платежна карта on-line),

  5. с наложен платеж при получаване на стоката (куриерът получава сумата в брой от клиента),

 

До пълното заплащане на стоките те остават собственост на продавача, но рискът от увреждане на стоките преминава към купувача в момента на получаване на стоката.

 

Данните за фактуриране на купувача не е възможно да бъдат променяни след изпращане на поръчката.

 

 

 

IX. Фактуриране

 

Всеки пакет съдържа освен стоката също и описателен лист с изброените артикули. Той не служи за данъчен документ. Фактурата изпращаме по електронен път до 14 дни от приемане на поръчката. Фактурата е като приложение на имейла, който потвърждава получаването на плащането за стоката.

 

 

 

X. Условия на доставка

 

Лично получаване:

 

Стоката може да бъде получена от купувача. Лицето трябва да се идентифицира като покаже валидна лична карта или валиден международен паспорт. 

 

Изпращане с куриерска фирма - България:

 

Стоката може да бъде изпратена на купувача с куриерска фирма. Условие за това е изпращане на поръчката и фактурирането ѝ до 12:00 h. Куриерът гарантира доставяне на пратката навсякъде в България в рамките на 48 часа. Цената на доставката се определя от актуалния ценоразпис на куриерската фирма в деня на поръчката.

 

Купувачът е длъжен веднага след доставката да провери заедно с куриера  състоянието на пратката (брой опаковки, целостта на лентата с фирмено лого, повредена кутия) съгласно приложения транспортен документ. В случай на наличие на повреда на пратката, купувачът е длъжен заедно с представител на куриерската фирма, да състави протокол относно степента и естеството на щетите. След това въз основа на този протокол купувачът може да откаже да приеме доставката на стоки, които не са в съответствие с договора за покупко-продажба, да откаже да приеме стоки с дефекти или да потвърди доставката на стоки с дефект, а след това да подаде молба за удовлетворяване на рекламация пред продавача. Ако купувачът открие повреда или други нередности след получаване на пратката, той е длъжен незабавно да се свържете с продавача. Ако не направи така, претенциите му ще бъдат удовлетворени само ако докаже, че тези дефекти са съществували още преди момента на получаване на стоката. 

 

 

 

Непълна или повредена пратка трябва да бъде незабавно нотифицирана по електронна поща на адрес [email protected] или по телефона на номер 024 373 725, да се състави доклад за щетите заедно с превозвача и той да бъде изпратен без неоправдано забавяне по имейл или по пощата на продавача. Допълнителните претенции за непълнота или външно увреждане на пратката не лишават купувача от правото му да прави рекламация, но дават на продавача възможност да докаже, че не става въпрос за конфликт с договора за покупко-продажба.

 

 

 

XI. Гаранционни условия

Гаранционните условия за стоките се уреждат от Правилника за рекламации на продавача и валидните правни норми на Словакия. Документът за покупка служи като гаранционна карта. 

 

 

XII. Заключителни разпоредби

 

Тези Общи търговски условия са действащи и валидни от 27.5.2015 и отменят предходните редакции на Общи условия. Продавачът си запазва правото да променя Общите условия без предизвестие. Промяната на Общите условия не се прилага към договорите за покупко-продажба, сключени преди промяната на Общите условия, независимо от факта, че стоките все още не са доставени.