Защита на личните данни

Защита на личните данни

Условия за обработване на лични данни

Тези условия за обработване на лични данни (по-долу наричани само Условия) описват начина, по който фирма GymBeam s.r.o., със седалище ул. "Растиславова" № 93, 04001 Кошице, идентификационен номер 46 440 224, вписана в Търговския регистър към Окръжния съд в Кошице I, отдел ООД, дело № 35719/V (по-долу наричана само Фирмата или ние) обработва Вашите лични данни, за да предоставяме нашите услуги, състоящи се в продажба и дистрибуция на хранителни добавки, спортни дрехи и фитнес аксесоари чрез интернет търговия (по-долу наричани само Услуги) на уеб сайта www.gymbeam.bg (по-долу наричана само Уеб сайт).

Дружеството отговаря за обработката на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО [„ОРЗД“] и действащия към момента Закон № 18/2018 г. за защита на личните данни и за изменение на някои закони [наричан по-нататък „Закон № 18/2018 г.“].Дружеството отговаря за обработката на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО [„ОРЗД“] и действащия към момента Закон № 18/2018 г. за защита на личните данни и за изменение на някои закони [наричан по-нататък „Закон № 18/2018 г.“].


Дружеството е предприело всички подходящи технически и организационни мерки, за да гарантира защитата на личните данни.


„Лични данни“: данни, свързани с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез родов идентификатор, друг идентификатор като име, фамилия, идентификационен номер, данни за местонахождение или онлайн идентификатор, или въз основа на една или повече характеристики или признаци, които съставляват неговата физическа идентичност, физиологична идентичност, генетична идентичност, психическа идентичност, икономическа идентичност,


„обработване на лични данни“ означава операция по обработване или съвкупност от операции по обработване, свързани с лични данни или файлове с лични данни, по-специално придобиване, записване, организиране, структуриране, подреждане, съхранение, промяна, извличане, консултиране, справка, използване, предаване, разпространение или предоставяне по друг начин, подреждане, ограничаване, изтриване, независимо дали с автоматични средства или не. 


Длъжностно лице по защита на данните:

 

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ? И С КАКВА ЦЕЛ?

Събираме следните лични данни (по-долу наричани само Лични данни) в зависимост от това по какъв начин и до каква степен използвате нашия Уеб сайт и/или Услугите ни:

 1. Информация, необходима за регистрация и достъп до Уеб сайта

За да се регистрирате на нашия Уеб сайт, да се впишете в нашия Уеб сайт и да имате достъп до  персонализираните услуги на Уеб сайта, обработваме следните лични данни: (i) Вашето име, (ii) Фамилия и (iii) e-mail.

 Обработването на тези данни е необходимо за изпълнение на договора, страни по който сте Вие и ние. Правното основание за обработване на тази информация е чл. 6 параграф 1 буква. (б) от Общия регламент за защита на данните.

 1. Информация, необходима за предоставяне на Услуги

За да предоставяме Услуги (тоест [доставка на поръчана от Вас стока / предоставяне на закупена от Вас услуга]) обработваме следните лични данни: (i) Вашето име, (ii) фамилия, (iii) адрес, (iv) e-mail, (v) телефонен номер и (vi) информация за Вашата платежна карта (номер на картата, скорк на валидност и  CVV код) .

 Обработването на тези данни е необходимо за изпълнение на договора, страни по който сте Вие и ние. Правното основание за обработване на тази информация е чл. 6 параграф 1 буква. (б) от Общия регламент за защита на данните.

 1. Информация, която получаваме за маркетингови цели

С цел получаване на нашите нови предложения и/или брошури, информация за намаления, актуализации, подобрения и предложения и други маркетингови материали под формата на е-mail, SMS съобщения или пощенски пратки и/или съобщения обработваме Вашето: (i) име, (ii) фамилия, (iii) e-mail, (iv) телефонен номер и (v) адрес.

Тези лични данни обработваме въз основа на изрично съгласие от Ваша страна. Правното основание за обработването на тези данни е чл. 6 параграф 1 буква. (а) от Общия регламент за защита на данните.

 Ако решите, че повече нямате интерес да получавате такива съобщения, имате право да оттеглите съгласието си чрез кликване на хиперлинка директно в e-mail кореспонденцията и/или на: https://gymbeam.bg/newsletter/manage/. Оттеглянето на съгласието може да доведе до невъзможност да получавате съобщения относно намаления, актуализации, подобрения и предложения. Не е възможно оттеглянето на съгласие за получаване на имейли, съдържащи известия, свързани с предоставянето на Услуги.

 1. Информация, която получаваме, когато Вие използвате нашия Уеб сайта

С цел непрекъснато подобряване на нашите Услуги, развитие на Вашето потребителско изживяване, докато използвате нашия Уеб сайт, обработваме информация, отнасяща се до: (i) Вашия компютър, (ii) посещения или употреба на нашия Уеб сайт и/или нашите Услуги (включително Вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на Вашия браузър/ операционна система, ресурсни връзки, продължителност на посещенията на посетени страници и движение на нашия Уеб сайт или друга такава информация, която Фирмата може да получи пряко или непряко от доставчици на трети страни), (iii) генерирани, когато Вие използвате нашия Уеб сайт и/или Услуги, които са генерирани по време на употребата на нашите Услуги (включително график, честота и модели на използване на Уеб сайта).

Тези лични данни обработваме въз основа на изрично съгласие от Ваша страна. Правното основание за обработването на тези данни е чл. 6 параграф 1 буква. (а) от Общия регламент за защита на данните. 

 1. Информация, която получаваме при оставяне на коментар / оценка

За да оставите комантер на нашия Уеб сайт, ще обработваме лични данни, които заедно с коментара / оценката оставяте на нашия Уеб сайт, Вашето: (i) име, (ii) фамилия, (iii) псевдоним, който сте си измислили при оставяне на коментар / оценка и (iv) всякакви други данни, които решите да посочите в коментара / оценката.

Тези лични данни обработваме въз основа на изрично съгласие от Ваша страна. Правното основание за обработването на тези данни е чл. 6 параграф 1 буква. (а) от Общия регламент за защита на данните.

 1. Информация, която получаваме при комуникация с нас

За да комуникирате с нас по каквато и да е причина (като например помощ за използването на Уеб сайта / използването на Услугите, рекламации, разрешаване на каквито и да било проблеми и т.н.), ние ще обработваме следните лични данни: (i) Вашето име, (ii) фамилия (iii) адрес, (iv) e-mail, v) телефонен номер, (vi) съдържание за комуникацията, (vii) комуникационни метаданни, свързани с комуникацията и (viii) всяка друга необходима информация, които решите да посочите в комуникацията.

Обработването на тези данни е необходимо за изпълнение на договора, страни по който сте Вие и ние. Правното основание за обработване на тази информация е чл. 6 параграф 1 буква. (б) от Общия регламент за защита на данните.

 

НА БАЗА НА КАКВО ОЩЕ МОЖЕМ ДА ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

В допълнение към горепосоченото, ние имаме право да обработваме Вашите Лични данни, за да изпълним нашите правни задължения съгласно член 6, параграф 1, в) от Общия регламент за защита на данните или защитата на законните ни интереси съгласно член 6, параграф 1, е) от Общия регламент за защита на данните, например, за предотвратяване на измами, мрежова и информационна сигурност и директен маркетинг.

Ще обработваме Вашите Лични данни в съответствие с валидните правни норми и ние ще защитим Вашите Лични данни срещу злоупотреба и / или незаконно разкриване. 

 

КАК ПРЕДОСТАВЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

За да получите достъп до нашия Уеб сайт и / или Услугите (ако от гледна точка на обстоятелствата това е необходимо), ние имаме право да предоставим Вашите Лични данни (и Вие сте съгласни с такова предоставяне) в съответствие с принципа за минимизиране на ограничен брой лица, а именно нашите служители, подизпълнители, администратори, консултанти, търговски представители, доставчици или свързани лица на Фирмата и Доставчика на услуги в обем, доколкото е подходящо и необходимо за постигане на целта, посочена в настоящите Условия, и по-специално на следните лица: (i) Global Payments s.r.o., клон ул. "Томашикова" 48, 831 04 Братислава

(ii) Словенска поща, a.s., ул. "партизанска цеста" №9, 975 99 Банска Бистрица

iii) DHL Parcel Slovensko spol. s.r.o., ул. "На Пантох" № 18, 831 06 Братислава - Рача

(iv) Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02X525, Ireland

(v) Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

(vi) Pazaruvaj, Online Comparison Shopping Kft.

(vii) DYNAMIC PARCEL DISTRIBUTION SA, Registered office address: Str. BUIACULUI 2, Corp A - Unitatea A1 şi A2, Mogoșoaia, Jud. Ilfov, România

(viii) FAN Courier Express SRL, Registered office: Şos. Fabrica de Glucoză, nr. 11C, sector 2, București, România

(ix) „СПИДИ“ АД, София 1138, район Младост, ул. "Абагар" № 22, София Сити Лоджистик Парк, Административна сграда, ет. 5, представлявано от Валери Мектупчиян, email: [email protected], тел.: 028173999

(x) „Еконт Експрес" ООД, гр. Русе 7000, бул. "Славянски" No 16

(xi) Glami, Inspigroup s.r.o., Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, Česká republika

(xii) Dognet, Lead Media, s.r.o. Karpatská 6, 81105 Bratislava, Slovensko

(xiii) Adyen, Amsterdam, Rokin 49, 1012 KK, The Netherlands

 

Освен това можем да предоставим Вашите лични данни: (i) до степента, изисквана от приложимите правни разпоредби, (ii) във връзка с текущи или бъдещи съдебни производства, или (iii) да доказваме, прилагаме или защитаваме нашите законови права (включително предоставянето на Вашите лични данни на трети страни с цел предотвратяване на измами и минимизиране на рисковете при плащанията).

 

Информация, която ви прави неподлежащи на идентифициране: Ние имаме право да предоставим Вашите лични данни, въз основа на които не можете да бъдете идентифицирани (включително анонимни данни за изполване на нашия Уеб сайт и / или Услуги, линкове / изходни страници и URL адреси, типове платформи, брой кликвания и т.н.) на трети страни, които се интересуват от такава информация, с цел разбиране на начина на използване на определени услуги.

 

Вашите лични данни, въз основа на които е възможно Вашето идентифициране, или локализиране, няма да бъдат споделени на трети страни за целите на директния маркетинг.

 

Може да позволим на трети страни да публикуват реклами и маркетингова информация на нашия Уеб сайт. Тези трети страни използват технология, която изпраща оферти или предлага линкове директно към браузъра ви, които след това се показват като част от разглежданата уеб страница. В този случай те автоматично ще получат информация за вашия IP адрес. Те могат също така да използват други технологии (напр. Бисквитки, JavaScript, или web beacons) за измерване на ефективността на рекламите си, а също и персонализиране на съдържанието на рекламите, които Ви се показват. На такива трети лица не разкриваме информация, която би им позволила да персонализират така получените данни. Моля да имате предвид, че когато рекламодател иска от нас да публикува реклами към определена група клиенти и вие реагирате на такива реклами, този рекламодател или рекламен сървър може да направи заключението, че принадлежите към група, която се опитва да достигне. Целта на тези Условия не е да регулирате връзката Ви с третата страна, която използва горепосочените технологии. За повече информация, моля прочетете условията за обработване на Лични данни на тези рекламодатели.

 

ПРЕДАВАМЕ ЛИ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ В ТРЕТИ ДЪРЖАВИ?

Личните данни, които събираме, могат да бъдат съхранявани или обработвани по друг начин и предадени в рамките на страните, в които извършваме търговската си дейност, за да постигнем целта на обработване, предвидена в настоящите Условия.  Поради същата причина Вашите данни могат да се прехвърлят между държави-членки на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство и държави, които според Европейската комисия гарантират нивото на защита на личните данни, публикувани периодично от Комисия за защита на личните данни на адрес: https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=51

 

КОЛКО ДЪЛГО ЩЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Освен ако не е предвидено друго в съществуващото законодателство, имаме право да обработваме Вашите Лични данни във форма, която ви позволява Вашето идентифицирате за времето, необходимо за постигане на целта, за която са предоставени личните данни (това може да включва продължителността на посещението на нашия Уеб сайт или използването на нашите Услуги и / или целия период, по време на който трае целта на обработването на Личните данни), ако не е посочено друго в следната продължителност:

 1. Информация, необходима за регистрация и достъп до Уеб сайта

Данните, необходими за регистрация и достъп во Уеб сайта, ще обработваме от датата на Вашата регистрация на Уеб сайта до 30 дни от датата, на която изтриете регистрацията си. През този период (тоест 30 дни след изтриване на регистрацията) ще обработваме данните само за прекратяване на договорните отношения между нас и Вас, които са възникнали при регистрацията Ви на сайта, за решаване на евентуални спорове, произтичащи от нея и защита на всички наши законни интереси).

 1. Информация, необходима за предоставяне на Услуги

Даннинте, необходими за предоставяне на Услуги, ще обработваме от датата, когато сте поръчали Услугата до момента на нейното доказано извършване (тоест до датата, когато стоката ще Ви бъде доставена и цената ще бъде платена).

 1. Информация, която получаваме за маркетингови цели

Данните, които получаваме за маркетингови цели, ще бъдат обработвани от датата, на която ни давате съгласието си за такова обработване до (i) оттеглянето на Вашето съгласие или (ii) изтриване на регистрацията на Уеб сайта. 

 1. Информация, която получаваме, когато Вие използвате нашия Уеб сайт

Данните, получени за маркетингови цели, ще бъдат обработвани от датата, на която ни давате съгласието си за такова обработване, до (i) оттеглянето на Вашето съгласие или (ii) изтриване на регистрацията на Уеб сайта.

 1. Информация, която получаваме при оставяне на коментар / оценка

Данните, получени за маркетингови цели, ще бъдат обработвани от датата, на която ни давате съгласието си за такова обработване, до (i) оттеглянето на Вашето съгласие или (ii) изтриване на регистрацията на Уеб сайта.

 1. Информация, която получаваме при комуникация с нас

Данните, получени при комуникация с нас, ще обработваме от датата на получаването им до датата, когато Вашето искане, произтичащо от e-mail комуникация, не бъде изпълнено.

 

Имаме право да обработваме Вашите лични данни за период, по-дълъг от горепосоченото, ако е необходимо, (i) за да спазваме нашите правни задължения, (ii) за да доказваме, прилагаме или защитаваме законните си правомощия (включително разкриване на информация пред трети страни с цел предотвратяване на измами и минимизиране на рисковете при плащанията). 

 

КАК МОЖЕТЕ ДА ОТТЕГЛИТЕ ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ?

Можете да оттеглите Вашето съгласие въз основа на собствено решение чрез e-mail или телефонен, който ще намерите тук: [email protected],  02 437 3725.

 

КАКВИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ИМАТЕ?

Имате право:

На достъп до своите Лични данни

По-конкретно да искате информация относно: (i) целта на обработване на Лични данни, (ii) категориите на обработване на Лични данни, (iii) получателите, на които се предоставят Личните данни и (iv) съхранението на Вашите лични данни.

 

Корекция на Лични данни

В случай, че разберете, че обработваме Ваши неправилни Лични данни, моля да ни информирате относно това и ние ще коригираме тази неточност без излишно забавяне.

 

Изтриване на Лични данни (Правото да бъдеш забравен)

Ще изтрием вашите лични данни, ако: (i) Личните данни вече не са необходими за целта, за която са получени, (ii) оттеглите съгласието си за обработката на лични данни при условията, посочени в настоящите Условия; (iii) имате възражения относно обработването на Вашите лични данни (iv) ние сме придобили незаконно Вашите лични данни, (v) имаме правно задължение да изтрием Вашите лични данни, или (vi) Личните данни са били получени във връзка с предоставянето на услуги на информационното общество.

 

Ограничаване на обработването на Лични данни

Имате право да ограничите обработването на Вашите Личните данни в случай, че: (i) възразявате срещу точността на Личните данни по време на период, който позволява да се провери точността им; (ii) обработването на Вашите Лични данни е незаконно и възразявате срещу изтриването на Лични данни вместо органичаване на тяхната употреба; (iii) ние вече не се нуждаем от Вашите лични данни за целите на обработването, но Вие имате нужда от тях за предявяване на иск или (iv) възразявате срещу обработването на Лични данни, докато не се докаже, че законните причини от наша страна надвишават Вашите законни интереси.

 

Преносимост на Лични данни

Имате право да получите от нас Вашите Лични данни, обработени в структуриран, често използван формат за машинно четене, с цел да прехвърлите тези Лични данни на друг оператор.

 

Възражение срещу обработване на Лични данни

Имате право да възразите срещу обработването на Лични данни въз основа на законния интерес, маркетинга и профилирането, свързани с директния маркетинг.

 

Образуване на производство пред надзорния орган

Ако подозирате, че Вашите права, свързани със защитата на Вашите Лични данни, са били нарушени, имате право да подадете жалба пред надзорния орган.

 

ИЗПОЛЗВАМЕ АВТОМАТИЧНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ И ПРОФИЛИРАНЕ? КАК РАБОТИ ТОВА?

За предоставяне на нашите Услуги изплозваме: (i) автоматизирано индивидуално вземане на решения (т.е. ние събираме Вашите Лични данни, които впоследствие се оценяват по технически начин без човешка намеса и въз основа на тази оценка, ние Ви предоставяме допълнително нашите Услуги) и (ii) профилиране (т.е. ние събираме и оценяваме Вашите лични данни, както и информация за поведението ви на нашия Уеб сайт за целите на включването Ви в определена група хора и последващ анализ и прогнозиране на вашите интереси, по-нататъшно поведение и т.н.).

 

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ДЕЦА?

Считаме, че защитата на личния живот на децата Ви е от особено значение. За тази цел няма да събираме съзнателно никакви Лични данни на лица на възраст под 16 години. Ако сте на възраст под 16 години, моля, не ни изпращайте никакви Лични данни, включително Вашето име, постоянен адрес, телефонен номер или e-mail. Никое лице под 16 годишна възраст няма право да въвежда Личните си данни на на Уеб сайта. Ако установим, че някои Лични данни, които обработваме, се отнасят до лице, чиято възраст не е достигнало 16 години и не е получило съгласието на законния представител на такова лице, ние ще ги изтрием незабавно. Ако разберем, че обработваме каквито и да било Лични данни на лице, чиято възраст е под 16 години и не сме получили съгласието на законния представител на лицето за това, веднага без отлагане ще изтрием тези Лични данни. Ако подозирате, че обработваме Лични данни на лица под 16 годишна възраст, моля свържете се с нас на телефон 02 4373 725.

 

КАК ОБРАБОТВАМЕ ФИНАНСОВИ ОПЕРАЦИИ?

Всички финансови операции и сделки, извършвани по електронен път на нашия Уеб сайт или във връзка с Услугите ни, ще бъдат обработвани чрез доставчика на платежни услуги онлайн Global Payments ООД, клон ул. "Томашикова" № 48, 831 04 Братислава. Условията за обработване на Лични данни на тези доставчици могат да бъдат намерени тук: https://www.globalpaymentsinc.com/sk-sk/gdpr. Вашите Лични данни ще бъдат предоставяни на доставчика на онлайн платежни услуги само дотолкова, доколкото е необходимо да обработване на плащанията, които извършвате чрез нашия Уеб сайт, за възстановяване на такива плащания и за решавате оплаквания и запитвания, свързани с тези плащания и възстановявания.

 

КАК СИ СЪТРУДНИЧИМ С УЕБ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ?

На нашия Уеб сайт има хипервръзки и подробности за уеб сайтове на трети страни.

Нямаме никакъв контрол и не поемаме никаква отговорност за условията за обработване и действие от трети страни в областта на защитата на личните данни.

 

ИМАТЕ ЛИ ДРУГИ ВЪПРОСИ?

Ако искате да се свържете с нас относно обработването на Лични данни, включително случаите, в които искате да упражнявате някое от правата, посочени в настоящите Условия, моля свържете се с нас по e-mail на: [email protected] или на телефонен номер 02 4373 725.

 

КАК АКТУАЛИЗИРАМЕ НАШИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ?

Запазваме си правото да променяме тези Условия. Ако променим Условията или процесите, ще публикуваме тези промени на Уеб сайта, така че винаги да имате преглед каква информация събираме, как я използваме и при какви обстоятелства можем да я предоставим на трето лице. Важно е редовно да преглеждате настоящите Условия, за да сте сигурни, че сте информирани относно всички промени.

 

КАКВИ БИСКВИТКИ ИЗПОЛЗВАМЕ?

Файлът Бисквитки е файл, съдържащ идентификатор (поредица от букви и цифри), който се изпраща от уеб сървър към уеб браузър и се съхранява на браузъра на мобилното Ви устройство или компютър, за да Ви идентифицира (обикновено на базата на анонимни идентификатори). След това идентификаторът винаги се връща обратно на сървъра, когато браузърът поиска от сървъра да се покаже страница, за да идентифицира посещението Ви на определена страница, списък с рекламите, на които сте реагирали, вида на браузъра, който използвате, както и да запомните данните, които сте въвели на нашия Уеб сайт.

 

Използваме Бисквитки, за да персонализираме съдържанието и рекламите, които виждате, да активираме функционалността на социалните медии и да анализираме трафика Ви. Ние предоставяме информация за използването на нашия Уеб сайт на нашите партньори от областта на социалните медии, рекламата и анализите, които могат да свържат тази информация с всяка друга информация, която сте предоставили или сте получили от използването на техните услуги.

Използваме Бисквитки, за да сме сигурни, че се адаптираме към Вашите нужди, за да можем да Ви разграничим от други потребители, за да предотвратим показването на реклами, които не са Ви интересни, в браузъра Ви, както и за да не се налага отново да се вписвате в нашия Уеб сайт.

Използваме или "постоянни" или "временни" Бисквитки: постоянните Бисквитки ще се съхраняват в браузъра Ви до изтичане на срока на годност, ако не ги изтриете преди тази дата; временни Бисквитки, от друга страна, изтичат в момента, в който затворите интернет браузъра си.

Също така използваме Бисквитки на трети страни: Бисквитките на трети страни са Бисквитки, които са зададени от друг сайт, различен от нашия Уеб сайт. Например, бутоните за социалните медии "Харесва ми", поставени на уебсайта им. Тези бутони могат да изтеглят Бисквитки, които могат да бъдат прочетени от операторите на тези социални медии. Целта на тези Бисквитки от трети страни е да събират определена информация за поведенчески изследвания, демография и не на последно място за целите на целевия маркетинг. 

Бисквитките най-често не съдържат информация, която да Ви идентифицира, но вашите Лични данни, които съхраняваме, могат да бъдат свързани с данни, които се събират и съхраняват от Бисквитките.

Технически Бисквитки: Използваме технически Бисквитки, за да може нашият интернет магазин да работи правилно (например да създадем потребителски профил, да влезем в него и да купуваме стоки и услуги). Без тях нашият онлайн магазин не може да работи изобщо.

 

Функционални Бисквитки: за да не трябва непрекъснато да влизате и за да не е нужно да се отново и отново да зададете предпочитанията си (напр настройка на езика, на който виждате нашия интернет магазин). В този случай Вашата парола винаги е криптирана. Използването на тези Бисквитки не е задължително, но значително ще улесни посещението ви в нашия онлайн магазин.

 

Аналитични Бисквитки: аналитичните Бисквитки ни помагат да подобрим нашия онлайн магазин, а от този резултат имате полза Вие. Аналитичните Бисквитки на нашия Уеб сайт се събират със скрипт от Google Inc., който в последствие анонимизира тези данни. След анонимизирането вече не става въпрос за Лични данни, защото анонимизираните Бисквитки не могат да бъдат приписани на конкретен потребител, тоест към конкретно лице. Работим само с Бисквитки в анонимна форма. Ето защо от Бисквитките не можем да разберем как се е държал конкретен потребител на нашия сайт (какви страници е посетил, какви стоки е разглеждал и т.н.).

 

Също така използваме наученото от тези Бисквитки за рекламни цели, като въз основа на тези данни може да показваме реклами и на чужди сайтове, които считаме за подходящи за вас.

 

Моля, обърнете внимание, че блокирането и / или изтриването на Бисквитките може да има отрицателно въздействие върху възможността да използвате Уеб сайта и / или Услугите.